Tuesday, 27 September 2011

Ibu Ayam Batang Kaki Baka Saigon (paparan sahaja)

Ibu Ayam Baka Ganoi,Saigon Viatnam